Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Schiffers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776, zwana dalej „Administratorem”.

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) Kodeksu pracy w zw. z art. .6 ust.1 lit. c RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 Kodeksu pracy w związku z art.6 ust.1 lit. a RODO).

Jeżeli zaś jest Pani/Pan kandydatem na współpracownika na podstawie umowy prawa cywilnego informujemy, że podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenia zgody będzie brak możliwości zawarcia umowy lub otrzymywania ofert zatrudnienia w przyszłości.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, w tym:  - naszych współpracowników, a także podmiotów, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, w szczególności: IT, marketing, biuro rachunkowe, kancelaria prawna; - podmiotów uprawnionych przepisami prawa, w szczególności: - towarzystwom ubezpieczeniowym, - organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem lub w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa; - podmiotów upoważnionych przez Panią/Pana; Na podstawie Pani/Pana zgody dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na zlecenie, których prowadzona jest rekrutacja, w której Pani/Pan bierze/chce wziąć udział. 

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.

W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: elzbietaschiffers@blackandwhite-rekrutacja.com
Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. 


Może Pani/Pan wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu jej wniesienia należy skontaktować się bezpośrednio z organem.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.KLAUZULA INFORMACYJNA 


Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Schiffers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776, zwana dalej „Administratorem”.
Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) Kodeksu pracy w zw. z art. .6 ust.1 lit. c RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 Kodeksu pracy w związku z art.6 ust.1 lit. a RODO).
Jeżeli zaś jest Pani/Pan kandydatem na współpracownika na podstawie umowy prawa cywilnego informujemy, że podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenia zgody będzie brak możliwości zawarcia umowy lub otrzymywania ofert zatrudnienia w przyszłości.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, w tym:  - naszych współpracowników, a także podmiotów, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, w szczególności: IT, marketing, biuro rachunkowe, kancelaria prawna; - podmiotów uprawnionych przepisami prawa, w szczególności: - towarzystwom ubezpieczeniowym, - organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem lub w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa; - podmiotów upoważnionych przez Panią/Pana; Na podstawie Pani/Pana zgody dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na zlecenie, których prowadzona jest rekrutacja, w której Pani/Pan bierze/chce wziąć udział. 

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.
W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: elzbietaschiffers@blackandwhite-rekrutacja.com 
Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Może Pani/Pan wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu jej wniesienia należy skontaktować się bezpośrednio z organem.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.